६ ते ७ वेळ

१० डिसेंबर २०१७

छोटा गट – फळ्यावर लिहिलेल्या शब्दांचे अर्थ सांगणे. ते शब्द वापरुन प्रवेश सादर करणे. प्रवेश सादर करताना चुकलेली वाक्य मोठ्या गटाने सुधारणे. पुन्हा तोच प्रवेश चुका सुधारुन करणे.
मोठा गट – फळ्यावर लिहिलेला गोष्टीतील उतारा वाचणे. लिहिणे. पुन्हा वाचणे.
दोन्ही गट – नवीन शब्दांची ओळख.
व्याकरण नियम.
मराठी शब्दांतील अकरान्तापूर्वीचे इकार व उकार दीर्घ असतात.
उदा. खीर, मूल, गरीब नीट.
पण, तत्सम (संस्कृत) शब्दांतील अकरान्तापूर्वीचे इकार व उकार मूळ संस्कृतप्रमाणे र्‍हस्वच राहतात.
उदा. गुण, दिवा, मंदिर, हिम, बुध.

३ डिसेंबर २०१७

प्रत्येकाने दिलेल्या मासिकातील एक उतारा वाचणे. सर्वात जास्त आवडलेल्या उतार्‍याची गोष्ट, पुढील काही आठवड्यात वाचून लिहून पूर्ण करायची आहे – (मोठा गट).
पुस्तकातील धडा वाचून दाखविणे, गोष्ट सांगणे – (छोटा गट).

व्याकरण नियम:

  • मराठी शब्दांतील अकारान्तापूर्वीचे इकार व उकार दीर्घ असतात पण तत्सम (संस्कृत) शब्दांतील अकारान्तापूर्वीचे इकार व उकार मूळ संस्कृतप्रमाणे र्‍हस्वच राहतात.
    उदा. मराठी शब्द – खीर, गरीब, बहीण, मूल. तत्सम (संस्कृत) शब्द – गुण, मंदिर, सुख
  • वर्णमालेत नव्याने आलेल्या ’ॲ आणि ऑ’ ची ओळख.
  • स्वर आणि स्वरादीतील फरक (स्वर अ ते औ. अं आणि अ: हे स्वरादी आहेत).
  • अनुस्वार आणि विसर्ग ओळख (अं – अ वर असलेलं टिंब हा अनुस्वार आहे. तर अ: – : याल विसर्ग म्हणतात).

१२ नोव्हेंबर २०१७

मला कोण व्हायचं आहे यावर बोलणे. कोण, का, कसं, शक्य, अशक्य हे मुद्दे त्यात आवश्यक.
फळ्यावरील शब्दांवरुन गोष्ट तयार करुन सांगणे.
माझ्या किशोरवयीन मुलांसाठी लिहिलेल्या गोष्टीला शेवट सुचविणे.
शब्दाचं एकवचन, अनेकवचन सांगितलं की व्याकरणाचा नियम काय आहे ते सांगणे. जसं – घर – घरे, दार – दारे, पान – पाने…. हे ऐकलं की नियम काय असेल ते मुलांनी सांगायचं.
नियम – अकारान्त नपुंसकलिंगी शब्दाचं अनेकवचन एकारान्त होते.