फेब्रुवारी (म)

४ फेब्रुवारी २०१८

५ ते ६ वर्गातील मुलं काय शिकली:

मराठी वाक्यांचं इंग्रजी भाषांतर. तो/ती/ते/तू भारतात गेला आहे/स इत्यादी.  मी लहानपणी खेळत/रडत/ असे इत्यादी
(मुलांचा मराठी बोलताना काय गोंधळ होतो ते त्यामुळे लक्षात येतं.)
चिठ्ठीतील शब्द वाचणे, लिहिणे व त्यावरुन प्रवेश सादर करणे. – शब्द – अरबट – चरबट, भरभर, पटकन, कटकट असे बरेच.