डिसेंबर (म)

३१ डिसेंबर २०१७

सुटीत काय केलं ते सांगणे.
ऋत्विक (माझा मुलगा) ने मराठी शिकण्याचे फायदे सांगितले आणि मुलांच्या शंकांचं निरसन केलं. मुलांनी का मराठी शिकायचं याबद्दल स्वत:ची मतं सांगितली.
अपूर्ण भूतकाळात वाक्य सांगणे. (उदा. मी खेळत होतो/होते)
चिठीतील शब्द वाचणे, लिहिणे आणि त्यावरुन प्रवेश सादर करणे.
भरभर, बदल, सरळ, पटकन
प्रवेशात चुकलेल्या वाक्यांमध्ये काय चुकलं ते सांगून बदल करुन पुन्हा प्रवेश सादर करणे.

१७ डिसेंबर २०१७

नवीन गट – गोष्ट सांगणे.
जुना गट – प्रवेश सादर करणे. (फळ्यावरचे कोणतेही ५ शब्द वापरणे.)
सर्व शब्दांचे अर्थ सांगणे.
वाक्यात उपयोग करणे.
गोष्ट.
वाचन, लेखन.

 या व्यतिरिक्त शब्द –
Blink
Lie
Stare
Bend
Nod
Wipe
Build
Choose
Forgive
Feel
Erase


चतुर बिरबल

शिवराम गाय घेऊन घरातून निघाला. बाजारात नेऊन तो गाय विकणार होता. मागून सदा येत होता. त्याने जबरदस्ती करुन शिवरामची गाय घेतली.

शिवराम बादशहाकडे गेला.
“सदाने माझी गाय चोरली.” शिवरामने तक्रार केली. बादशहाने गाय घेऊन सदाला दरबारात बोलावलं.
“ही गाय माझी आहे.” सदा म्हणाला.
बादशहाने बिरबलाचा सल्ला मागितला.
बिरबलाने शिवरामला गाईचे नाव विचारले आणि दोघांना दूर उभं राहायला सांगितलं.
“गाईला तिच्या नावाने हाक मारा.” त्याने हुकूम सोडला. दोघांनी हाक मारली. गाय शिवरामजवळ येऊन उभी राहिली.
“आता दोघंही गाईकडे पाठ फिरवून चालायला लागा.” दोघांनी चालायला सुरुवात केली. गाय शिवरामच्या मागून जायला लागली.

बादशहाने गाय शिवरामला परत केली आणि सदाला शिक्षा सुनावली.

१० डिसेंबर २०१७

गोष्ट  ऐकणे. त्यातील शब्दांचे अर्थ.
प्रत्येकाने ती गोष्ट सांगणे.
फळ्यावरील इंग्रजी शब्दांचे अर्थ मराठीत सांगणे.
शब्दावरुन प्रवेश तयार करुन सादर करणे.
वाचन, लेखन.


घरभर प्रकाश
एक गाव होतं. गावात एक शेतकरी राहत होते. त्यांचं नाव केशवकाका. त्यांना दोन मुलं होती.

एकदा केशवकाकांनी मुलांना दोन – दोन रुपये दिले. ते म्हणाले,
“मुलांनो, या पैशातून घर भरुन जाईल अशी वस्तू आणाल का?”

मुलं दुकानात गेली. तिथे त्यांना खूप वस्तू दिसल्या. अचानक दोघांना एक कल्पना सुचली. दोघांनी एक पणती विकत घेतली. मुलं घरी आली. पणतीत तेल घातले. कापसाची वात केली. संध्याकाळी पणती लावून ठेवली.

केशवकाका खूष झाले.
“कमालच केली तुम्ही.” ते म्हणाले. मुलं म्हणाली.
“आम्ही घर भरुन जाणारी वस्तू आणली. घरात सगळीकडे प्रकाश भरला आहे.”

केशवकाकांनी मुलांना जवळ घेतलं. ते म्हणाले,
“तुमची कल्पकता आवडली. शाब्बास.”


३ डिसेंबर २०१७

धडा वाचणे – लिहिणे – पुन्हा वाचून दाखविणे (वाचता येणारा गट)
फळ्यावरील चित्र ओळखणे.
लंगडी खेळ. खेळताना वापरलेल्या शब्दांना मराठी शब्द सांगणे.
गोष्ट सांगणे.
एकच वाक्य तिन्ही काळात सांगणे.