एप्रिल (म)

१५ एप्रिल २०१८

दोन गटात स्पर्धा – इंग्रजी पुस्तकातील दोन पानांवरुन मराठीत गोष्ट तयार करणे आणि ती प्रवेशातून सादर करणे. दुसर्‍या गटाने वाक्यात काय चुकलं ते सांगणे.
उच्चार आणि शब्दातील फरक – जसं मुलं म्हणताना घर हा शब्द नकळत गर उच्चारतात. पाऊस ला पौस म्हणतात. फळ्यावर ते शब्द लिहून कुठला बरोबर ते मुलांनी सांगणे.
इंग्रजी वाक्यांचं मराठीत भाषातंर. संपूर्ण भूतकाळ – जसं I went – मी गेलो/गेले, she ate – तिने खाल्लं. इत्यादी.

८ एप्रिल २०१८

धावण्याची शर्यत.
जिंकलेल्यांनी आलटून पालटून ट्रॅम्पोलिनवर खेळणे. उरलेल्यांनी १ ते ५० आकडे, रंग, वार, अवयव उजळणी
इंग्रजी वाक्यांचं मराठीत भाषांतर (त्यातून काळाची ओळख) जसं I was going, She was going, I go, She goes.इयत्ता, गणित, भूगोल, इतिहास इत्यादी शब्दांची ओळख.
गोष्ट – घरभर प्रकाश. त्यातील शब्द.
लेखन, वाचन.