५ ते ६ वेळ

१० डिसेंबर २०१७

गोष्ट. (घरभर प्रकाश) ऐकणे. त्यातील शब्दांचे अर्थ.
प्रत्येकाने ती गोष्ट सांगणे.
फळ्यावरील इंग्रजी शब्दांचे अर्थ मराठीत सांगणे.
शब्दावरुन प्रवेश तयार करुन सादर करणे.
वाचन, लेखन.

३ डिसेंबर २०१७

धडा वाचणे – लिहिणे – पुन्हा वाचून दाखविणे (वाचता येणारा गट)
फळ्यावरील चित्र ओळखणे.
लंगडी खेळ. खेळताना वापरलेल्या शब्दांना मराठी शब्द सांगणे.
गोष्ट सांगणे.
एकच वाक्य तिन्ही काळात सांगणे.

१२ नोव्हेंबर २०१७

पुस्तकातील धडा मनात वाचणे, लिहिणे, मोठ्याने वाचून दाखविणे.
कोणतीही एक गोष्ट सांगणे.
फळ्यावरची चित्र ओळखणे. शब्द लिहिणे.
वर्णमाला वाचन व त्यातून शब्दशोध. जसं – नळ, गर, घर…
नवीन गोष्ट ऐकणे – सुखी आणि दु:खी.

 

  

५ नोव्हेंबर २०१७

लपविलेला चेंडू शोधणे. चेंडू शोधताना जे काही इंग्रजी बोलतील त्याचं भाषांतर.
एक गट – बोलण्याचा जास्त सराव – ३ गोष्टी सांगणे – काजवा, राम, मुर्ख मुलगा.
दुसरा गट – लेखन आणि वाचनावर भर. एक गोष्ट सांगणे.
दोन्ही गट – विचारलेल्या शब्दांचं लिंग ओळखून वाक्यात उपयोग करणे. सांगितलेल्या ३ वाक्यातून कोणतं बरोबर आहे ते ओळखणे.