५ ते ६ वेळ

13 मे 2018

दिनूचे बिल गोष्ट.
मोठा गट: शब्द कोडं.
छोटा गट – एक शब्द घेऊन मी, ती, तो, ते, तू, आम्ही, आपण या सर्वनामांचा वापर करुन वाक्य. उदा. धावणे हा शब्द.
+ वाक्य पूर्ण करणे. उदा.
आई मोठ्याने….. (बोलते, ओरडते, गाते इत्यादी)
दादा माझ्याबरोबर… (खेळतो, भांडतो, अभ्यास करतो इत्यादी)
दाखविलेले अवयव ओळखणे – उदा. भुवई, पापणी, पाऊल, तळपाय.

6 मे 2018

चित्रातील दिनक्रम वर्तमानकाळात आणि भूतकाळात सांगणे.
क वरुन सुचतील ते शब्द सांगणे.
चवींची ओळख. पदार्थ आणि त्या पदार्थांची नावं.
जसं – salt म्हणजे – मीठ – मिठाची चव – खारट…
तसंच त्या त्या पदार्थाचं लिंग – साखर – ती साखर…

मोठा गट – पुस्तकातील धडा लिहिणे. वाचणे.

 

29 एप्रिल 2018

लगोरी खेळ. खेळताना वापरलेली सर्व इंग्रजी वाक्य मराठीत सांगणे.
क, ख, ग, घ, द, ड, र, म, न, भ, त ही अक्षरं लिहिणे. त्यातील अक्षरांचा वापर करुन
छोटा गट – इंग्रजीत सांगितलेले शब्द मराठीत लिहिणे. do, pulp, home – कर, गर, घर.
मोठा गट – गड, दड, घड, कडक, मन, तन, मत, ताक, मान, भात हे शब्द.
चित्रावरुन गोष्ट तयार करणे.

22 एप्रिल 2018

आई, बाई, ताई, कर, धर, जर, तर, घर, खाऊ, काख, ऊस, सण, आग हे फळ्यावर लिहिलेले शब्द वाचणे/लिहिणे.
कालनिर्णय ( दिनदर्शिका) आणि मराठी महिने ओळख.
छोटा गट – क, ख, ग, घ, र ही अक्षरं लिहिणे आणि do, pulp, home हे इंग्रजी शब्द मराठीत लिहिणे/वाचणे.
चित्रावरुन दोन गटानी गोष्ट तयार करणे. सांगणे, प्रवेश सादर करणे.