मार्च (क)

१८ मार्च २०१८

ओळख गुढीपाडवा सणाची.
वर्णमाला वाचन आणि उच्चार
डास आणि मुर्ख मुलगा गोष्ट सांगणे आणि दोन्ही गटांनी सादर करणे.
ससा आणि कासव गोष्ट सांगणे आणि दोन्ही गटांनी सादर करणे.
हातपाय गाणं.
१ ते २५ आकडे.
लेखन.

११ मार्च २०१८

इंग्रजी शब्दांचे अर्थ सांगणे.
लपविलेल्या गोष्टी शोधणे – खडू, चेंडू, केस, कागद, रुमाल.
या शब्दांचे अनेकवचन सांगणे.
दोन गटांची या शब्दांचा वाक्यात उपयोग करुन दाखविण्याची स्पर्धा.
गोष्ट – डास आणि मुर्ख मुलगा. त्यातील शब्दांचे अर्थ सांगणे.
लेखन आणि वाचन.

४ मार्च २०१८

टोपीविक्या आणि माकडाची गोष्ट चित्रावरुन तयार करणे. चित्रातील गोष्टी ओळखणे.
माझी टोपी हरवली खेळ.
१० मराठी शब्द आणि त्याचं अनेकवचन. – टोपी – टोप्या, माकड – माकडं/माकडे. टोपीविक्या गोष्टीतील सर्व शब्द.
विचारलेल्या प्रश्नाचं पूर्ण वाक्यात उत्तर देणे. जसं ही मुलगी कोण आहे. – ही मुलगी (नाव) आहे.
लेखन, वाचन.