मार्च (क)

११ मार्च २०१८

इंग्रजी शब्दांचे अर्थ सांगणे.
लपविलेल्या गोष्टी शोधणे – खडू, चेंडू, केस, कागद, रुमाल.
या शब्दांचे अनेकवचन सांगणे.
दोन गटांची या शब्दांचा वाक्यात उपयोग करुन दाखविण्याची स्पर्धा.
गोष्ट – डास आणि मुर्ख मुलगा. त्यातील शब्दांचे अर्थ सांगणे.
लेखन आणि वाचन.

४ मार्च २०१८

टोपीविक्या आणि माकडाची गोष्ट चित्रावरुन तयार करणे. चित्रातील गोष्टी ओळखणे.
माझी टोपी हरवली खेळ.
१० मराठी शब्द आणि त्याचं अनेकवचन. – टोपी – टोप्या, माकड – माकडं/माकडे. टोपीविक्या गोष्टीतील सर्व शब्द.
विचारलेल्या प्रश्नाचं पूर्ण वाक्यात उत्तर देणे. जसं ही मुलगी कोण आहे. – ही मुलगी (नाव) आहे.
लेखन, वाचन.