४ ते ५ वेळ

१० डिसेंबर २०१७

छोटा गट – तळ्य़ात- मळ्यात, आईचा रुमाल हरवला खेळ.
मोठा गट – दिलेल्या शब्दांचे अर्थ सांगून प्रवेश तयार करुन सादर करणे. फळ्यावर लिहिलेला कोणता शब्द बरोबर आहे ते सांगणे.
दोन्ही गट – गोष्ट, शब्दाक्षरी, कविता, वाचन, लेखन.

 

 

 

३ डिसेंबर २०१७

चित्रावरुन वाक्य. मग त्याची पूर्ण गोष्ट तयार करुन सांगणे.
खोलीतल्या गोष्टी सांगणे. प्रत्येक गोष्टीचं अनेकवचन सांगून वाक्यात उपयोग.
हात- पाय गाणं.
फळ्यावरील शब्द वाचणे, लिहिणे (ज्यांना वाचता- लिहिता यायला लागलं आहे त्यांच्यासाठी)
वर्णमाला वाचन, लेखन.

१२ नोव्हेंबर २०१७

रामच्या गोष्टीवरुन विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरं देणे.
गोष्ट सांगणे.
मी झोपते, खाते, गाते/झोपतो/खातो/गातो या पद्धतीने वर्तुळात बसून वाक्य सांगणे.
लपाछपी खेळ, आकडे, रंग.
हातपाय, वार गाणं.

५ नोव्हेंबर २०१७

माझा चेंडू हरवला खेळ.
हरलेल्या मुलांना दुसर्‍या गटाने प्रश्न विचारणे जसं – रंग, वार, आकडे म्हणून दाखवा इत्यादी
वर्णमालेतील अक्षरं ओळखणे.
ज्या मुलांना वाचता येतं त्यांनी पुस्तकातील धडा वाचून दाखविणे व लिहिणे.
बाराखडी
गोष्ट