Author: Marathi Shala

फेब्रुवारी २०१९

१७ फेब्रुवारी २०१९
मराठी वाक्यांचं इंग्रजीत भाषांतर करणे. मुलं इंग्रजीत विचार करुन त्याचं मराठीत भाषांतर करतात. त्यामुळे त्यांना मराठीतलं वाक्य इंग्रजीत सांगताना काळाच्या बाबातीत त्यांचा काय गोंधळ होतो हे यावरुन लक्षात येतं.
फळ्यावर लिहिलेल्या मिग्लिंश वाक्यात ने, ला, वर ही अव्यये वापरणे. उदा. mi aai khau dila. मुलांनी वाक्य पूर्ण करताना मध्ये ’ला’ घालून मी आईला खाऊ दिला असं पूर्ण वाक्य सांगणे.
शब्दांचं लिंग ओळखून एकवचन आणि अनेकवचन. ती नदी – त्या नद्या, तो कागद – ते कागद इत्यादी.
लेखन, वाचन.

१० फेब्रुवारी २०१९
मुळाक्षरांची उजळणी.
फळ्यावर लिहिलेली अक्षरं ओळखणे.
एकवचन, अनेकवचन. लिंग. नियम आणि त्याचा वापर.
नदी – नद्या, काठी – काठ्या, यादी – याद्या, वही – वह्या, सही – सह्या यातील कोणतेही शब्द वापरुन प्रत्येकाने ६ वाक्य तयार करणे.
नाटिका वाचन.

३ फेब्रुवारी २०१९
खोलीत दिसणार्‍या गोष्टींचा वाक्यात उपयोग करणे. उदा. पंखा गरागरा फिरतो.
एकवचन – अनेकवचन – सही – सह्या, वही – वह्या, यादी – याद्या, नदी – नद्या,
शब्दांचा शेवट कसा होतो आणि त्यामुळे लिंग कसं ठरतं याचा अभ्यास आणि त्याचा वापर.
उदा. वही, सही, नदी असे इकारान्त शब्द स्त्रीलिंगी असतात.
नाटिकेचं वाचन.

शिकलेल्या गोष्टी, गाणी, कविता यांचा दुवा – विद्यार्थ्यांसाठी


जानेवारी २०१९

२७ जानेवारी २०१८
संगीत खुर्ची खेळ – गवताचं पातं वार्‍यावर डोलतं कवितातेवर. हरलेल्याने रंग, आकडे इत्यादी सांगणे.
कोणकोणत्या गोष्टी खोलीत आहेत ते सांगून त्यांचं लिंग आणि अनेकवचन सांगणे.
पंखा, खिडकी, दार, पान, खडू, फळा, पुस्तक, वही इत्यादी शब्द.
सगळी मुळाक्षरं न पाहता म्हणून दाखविणे.
हातपाय हातपाय कविता.

२० जानेवारी २०१९
वारांचं गाणं.
मुळाक्षरं उजळणी.
बाराखडी उजळणी
क आणि ख बाराखडी लेखन
नाटिकेचं वाचन

१३ जानेवारी २०१९
प्रत्येकाने खोलीतील एखाद्या वस्तूबद्दल ५ वाक्यात माहिती देणे. त्यातील शब्दांचं लिंग (स्त्रीलिंगी, पुल्लिंगी, नपुंसक लिंगी) सांगणे. उदा. पुस्तक, वही, पंखा, खुर्ची.
नाटिकेतील वाक्य वाचणे.
फळ्यावर लिहिलेली अक्षरं वाचणे.
स्वत:ला कोण समजतो – भारतीय/अमेरिकन. मराठी येणं आवश्यक आहे का यावर स्वत:ला काय वाटतं ते मराठीतून सांगणे.

६ जानेवारी २०१९
स्वर, व्यंजन उजळणी.
क, ख, ग, घ ची बाराखडी उजळणी.
काना, मात्रा, उकार, वेलांटी उजळणी.
वर्ष अखेरीला करायच्या नाटीकेचं वाचन.

शिकलेल्या गोष्टी, गाणी, कविता यांचा दुवाविद्यार्थ्यांसाठी


डिसेंबर २०१८

३० डिसेंबर २०१८
सावित्रीबाई फुले कथा.
पुस्तकातील धड्याचे वाचन:
रामू पकडापकडी खेळताना पडला. रामूचा पाय दुखू लागला. रामू रडू लागला. शरयू, रामुला उचल. रुमाल आण. पाय पूस. मलम लाव. यमू, घरातून लाडू आण. रामू, हा लाडू खा. लाडू खाताना रामू हसू लागला. नाचू लागला. पळू लागला.
यातील लाडू, रुमाल, पाय, मलम हे शब्द न बघता लिहिणे.

१६ डिसेंबर २०१८
चांभाराच्या गोष्टीतील पहिली ३ पानं त्यातील शब्द – चांभार, जोडे, श्रीमंत, नोकर, नोकरी.
भिंतीवरच्या चित्रांवरुन मुलांनी एकत्रित गोष्ट तयार करुन सांगणे. प्रत्येकाने कमीतकमी दोन वाक्यांचा वापर करणे.
अक्षरं – क, म, न, का, मा, ना.
शब्द – काका, मामा, नाक, कान, मान, मका, काम
लपाछपी आणि आकडे १ ते ५०.

९ डिसेंबर २०१८
माझा रुमाल हरवला खेळ.
लपाछपी. खेळताना ज्याच्यावर राज्य त्याने वार, आकडे म्हणणे
वाढदिवसाची भेट गोष्ट.
क ची बाराखडी.
म हे अक्षर क ची बारखडी आणि म या अक्षरांवरुन तयार होणारे शब्द वाचणे, लिहिणे.
काका, मामा, काम, मका.

२ डिसेंबर २०१८
म, मा, मी, च, त, ते, व, वा ही फळ्यावर लिहिलेली अक्षरं ओळखणे. त्यावरुन तयार लिहिलेले शब्द वाचणे, लिहिणे.
वाचते, तवा, ताव, वात, चव, वाच वाच, चाव चाव.
खोटं का बोलू नये यावर गटागटाने गोष्ट किंवा प्रवेश सादर करणे.
भविष्यकाळ – We will play, cry, read, write… या पद्धतीने we, she, you, they, I आणि सर्व क्रियांचं मराठीत भाषांतर जसं आम्ही खेळू, मी खेळेन, ती खेळेल.

शिकलेल्या गोष्टी, गाणी, कविता यांचा दुवाविद्यार्थ्यांसाठी


नोव्हेंबर २०१८

११ नोव्हेंबर २०१८
तळ्यात – मळ्यात खेळ.
भविष्यकाळ – I, you, they, we will play, cry, talk… मी खेळेन, तू खेळशील, ते खेळतील, आम्ही खेळू…
फळ्यावर लिहिलेले शब्द ज्यांना वाचता येतं त्यांनी वाचणे, अर्थ सांगणे – पटकन ये, भरपूर खा, आरामात झोप इत्यादी.
चित्र पाहून अभिनय. इतरांनी चित्र ओळखून त्याचा वाक्यात उपयोग. जसं तो चेंडू आहे. ससा गाजर खातो.
वारांची उजळणी.

४ नोव्हेंबर २०१८
दिवाळीच्या ५ दिवसांची माहीती.
एकेक वाक्य प्रत्येकाने सांगत गोष्ट तयार करणे. तयार झालेली गोष्ट प्रत्येकाने सांगण्याचा प्रयत्न.
छोटा गट – फळ्यावर लिहिलेले शब्द वाचणे, लिहिणे. त्यावरुन वाक्य तयार करुन लिहिणे.
मोठा गट – पुस्तकातील उतारा वाचणे.
लपाछपी – १ ते ५० आकडे.

शिकलेल्या गोष्टी, गाणी, कविता यांचा दुवाविद्यार्थ्यांसाठी


ऑक्टोबर २०१८

२८ ऑक्टोबर २०१८
शब्दकोडं – झोपणे, खाणे, रडणे, पळणे, धावणे, नेणे, आणणे, हसणे हे शब्द कोड्यातून शोधून लिहिणे, वाचून दाखविणे.
छोटा गट – येतात ती अक्षरं लिहून, वाचून दाखवणे.
किकिनाक गोष्टीतील काही पानं.

२१ ऑक्टोबर २०१८
दिनूचे बिल ही गोष्ट प्रत्येकाने सांगणे.
दिनूचे बिल गोष्टीवर विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देणे.
लेखन, वाचन.
गवताचं पातं वार्‍यावर डोलतं – कुसुमाग्रजांची कविता आणि अर्थ.

१४ ऑक्टोबर २०१८
मोठा गट – सांगितलेले शब्द वहीत लिहिणे, अर्थ सांगणे – दगड, गडद, झरझर, पटपट, भरभर, नळ इत्यादी.
शाळा, हरवणे या शब्दांवरुन किंवा माझा आवडता प्राणी यावर कमीतकमी ५ वाक्य (मिग्लिशमध्ये) वहीत लिहून वाचून दाखविणे.
लेखन.

७ ऑक्टोबर २०१८
व्याकरण :- क्रियापद, क्रियाविशेषण.
पळ, चढ, धर या शब्दांना क्रियापद म्हणतात आणि जोरात पळ, पटकन चढ, घट्ट धर यातील जोरात, पटकन, घट्ट याला क्रियाविशेषण म्हणतात.
या शब्दांवरुन प्रत्येक गटाने प्रवेश सादर करणे. कमीत कमी ३ वाक्य प्रत्येकाची असली पाहिजेत. दुसर्‍या गटाने चुका सांगणे.
लेखन. वाचन.

शिकलेल्या गोष्टी, गाणी, कविता यांचा दुवाविद्यार्थ्यांसाठी


सप्टेंबर २०१८

३० सप्टेंबर २०१८
गणपतीची गोष्ट प्रत्येकाने सांगणे.
ग आणि स वरुन शब्द सांगणे. लिंग ओळखणे.
मुद्दा, लाटा, वादळ, गडद, फिकट या शब्दांची ओळख, अर्थ.
गवताचं पातं ही कुसुमाग्रजांची कविता.
लेखन, वाचन.

२३ सप्टेंबर २०१८

गणपतीची गोष्ट प्रत्येकाने सांगणे.
इंग्रजी वाक्यांचं भाषांतर.
विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरं पूर्ण वाक्यात देणे.

९ सप्टेंबर २०१८
गणपतीच्या दोन गोष्टी ऐकणे, सांगणे.
दोन गटात मुकाभिनय स्पर्धा. एका गटाने केलेला अभिनय ओळखून दुसर्‍या गटातील मुलांनी वाक्य तयार करणे.

शिकलेल्या गोष्टी, गाणी, कविता यांचा दुवाविद्यार्थ्यांसाठी

फेब्रुवारी २०१९

१७ फेब्रुवारी २०१९
खेळ – परडीतल्या गोष्टी क्षणभर पाहणे आणि आठवून कोणत्या होत्या ते मराठीत सांगणे. त्याचं लिंग आणि अनेकवचन सांगणे – खडू, डबी, कागद, दोन कागद, सफरचंद, केळं, टॉमेटो, इत्यादी.
मी, ती, तो, आम्ही, ते, तू या सर्वनामांचा वापर. सर्व वाक्य भूतकाळात. जसं मी केळं खाल्लं, तो खेळला.
फळ्यावर लिहिलेल्या मिग्लिंश वाक्यात ने, ला, वर ही अव्यये वापरणे. उदा. mi aai khau dila. मुलांनी वाक्य पूर्ण करताना मध्ये ’ला’ घालून मी आईला खाऊ दिला असं पूर्ण वाक्य सांगणे.
लेखन, वाचन.

१० फेब्रुवारी २०१९
अकबर बिरबल गोष्ट – रेष. गोष्टीवर विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरं पूर्ण वाक्यात देणे.
इथे, तिथे, जवळ, वर, खाली हे शब्द आणि त्यांचा वाक्यात उपयोग.
भूतकाळ वापरुन वाक्य. जसं तिने खडू दिला. त्याने पुस्तक दिलं.
अक्षर ओळख, वाचन, लेखन.

३ फेब्रुवारी २०१९
घरुन शाळेपर्यंत येताना दिसलेल्या गोष्टी मराठीत सांगणे. उदा. रस्ता, झाड, गाड्या, घरं
मला Four legs आहेत, तिला Five lips आहेत. अशा पद्धतीने सांगितलेल्या मधल्या शब्दांचं भाषांतर करुन पूर्ण वाक्यात प्रत्येकाने सांगणे.
खुर्ची म्हणाली, झुरळ चढलं बसमध्ये, लहान माझी बाहुली, मी आहे लहान ही गाणी.
अक्षर लेखन, वाचन.
खो – खो खेळ.

शिकलेल्या गोष्टी, गाणी, कविता यांचा दुवाविद्यार्थ्यासाठी


जानेवारी २०१९

२७ जानेवारी २०१८
उभा खो – खो खेळ.
मी, मला, माझं, तो, त्याला, त्याचं यांचा वाक्यात उपयोग.
ठेंगू, उंच, तहान, झुरळ, पान, पंखा, खडू, दार, थेंब, घसरगुंडी, अदृश्य हे शब्द.
अक्षर लेखन, वाचन.

२० जानेवारी २०१९
संगीत खुर्ची खेळ – लहान माझी बाहुली गाण्यावर.
चालणे, धावणे, खेळणे, झोपणे, जाणे, खाणे, वाचणे, घासणे हे शब्द वर्तमानकाळात वापरणे. जसं मी वाचते, मी खाते…
आकडे, रंग.
कविता: एक होतं झुरळ

१३ जानेवारी २०१९
फळ्यावर लिहिलेली अक्षरं ओळखणे/लिहून दाखविणे – क, ख, ग, घ, का, खा, गा, घा, कि, खि, गि, घि.
पुढील शब्द आणि वाक्यांचं भाषांतर. – I, I am, I want, Mine, You, Your’s
I am hungry, I want to eat, I am Thirsty, I want to drink, I am sleepy, I want to sleep, I am bored, I want to rest.
लहान माझी बाहुली गाणं, हातपाय गाणं, त्यातील शब्दांची, अर्थांची उजळणी – बाहुली, सावली, डोळे, नाक, गाल, घारे, कच्चा, शिकरण, केळी, आड/विहीर. उद्योग, महान, शास्त्रज्ञ, कविता.

६ जानेवारी २०१९
कविता: लहान माझी बाहुली, मी आहे लहान.
दिनूचे बिल गोष्ट.
लपाछपी आणि १ ते २५ आकडे.
निळा, काळा, पांढरा, हिरवा, लाल रंग.
वाघ, सिंह, उंट, घोडा, माकड इत्यादी प्राणी.

शिकलेल्या गोष्टी, गाणी, कविता यांचा दुवाविद्यार्थ्यासाठी


 डिसेंबर २०१८

३० डिसेंबर २०१८
शब्द स्मृती: प्रत्येकाने एकेक शब्द सांगून प्रत्येकवेळी भर घालणे.
घर, पाणी, पाऊस, पुस्तक, घड्याळ, कागद, पंखा, दरवाजा, खुर्ची, नाक, पाय या शब्दांवरुन वाक्य तयार करण्याचा प्रयत्न.
सुटीत काय केलं ते प्रत्येकाने एकेका वाक्यात सांगणे.
क, ख, ग, घ, का, खा, गा, घा लेखन.
काख, खाक, काका या शब्दांचं लेखन.

१६ डिसेंबर २०१८
किकिनाक गोष्टीतील दोन उतारे. त्यातील शब्द – आकाश, बशी, आजोबा, तारे, चांदण्या.
वर्तमानकाळाचा वापर करुन इंग्रजी वाक्य मराठीत सांगणे. जसं, मी जाते, ती जाते, तो जातो, आम्ही जातो, ते जातात, तू जातोस/जातेस.
खुर्ची म्हणाली गाणं.
लपाछपीबरोबर आकडे – १ ते २५, वार.
माझा रुमाल हरवला खेळ.
अक्षरं – क, म, न, का, मा, ना
शब्द – काका, मामा, नाक, कान, मान, मका, काम

९ डिसेंबर २०१८
माझा रुमाल हरवला खेळ.
लपाछपी. खेळताना ज्याच्यावर राज्य त्याने वार, आकडे म्हणणे.
वाढदिवसाची भेट गोष्ट.
क ची बाराखडी.
म हे अक्षर क ची बारखडी आणि म या अक्षरांवरुन तयार होणारे शब्द वाचणे, लिहिणे
काका, मामा, काम, मका.

२ डिसेंबर २०१८
प्रत्येकाने मुकाभिनय करणे आणि बाकिच्यांनी ती क्रिया वाक्यात सांगणे. जसं, ती झोपली, ती उठली, तिने दात घासले, तिने आळोखेपिळोखे दिले.
हत्ती, घोडा, वाघ, सिंह, चित्ता, जिराफ, इत्यादी प्राण्यांची ओळख.
गाढव आणि घोड्याची गोष्ट. त्यातील नविन शब्द.
आई, बहिण, शिक्षक याबद्दल मराठीतून सांगणे.

शिकलेल्या गोष्टी, गाणी, कविता यांचा दुवाविद्यार्थ्यासाठी


नोव्हेंबर २०१८

११ नोव्हेंबर २०१८
प्रत्येकाने चित्र पाहून अभिनय करुन दाखवायचा आणि इतर मुलांनी अभिनयावरुन चित्र ओळखायचं. त्याचं लिंग, एकवचन, अनेकवचन याचा सराव.
चित्र: कुत्रा, चेंडू, घड्याळ, गाजर, मोजा, जिना, खुर्ची.
लंगडी खेळ.
आई, बाबा, बहीण, भाऊ, शिक्षक, वाहन चालक यांच्यावर इंग्रजीत लिहिणे. पुढच्या वेळेला त्याचं भाषांतर आणि त्यातले नविन मराठी शब्द.

४ नोव्हेंबर २०१८
दिवाळीच्या ५ दिवसांची माहीती.
चित्रावरुन गोष्ट. गोष्टींबद्दल विचारलेल्या प्रश्नांची पूर्ण वाक्यात उत्तरं देणे.
लपाछपी – १ ते २५ आकडे आणि खेळताना वापरल्या जाणार्‍या सर्व इंग्रजी वाक्यांचं भाषांतर.
शब्दांचं लिंग आणि अनेकवचन – जसं ती मुलगी, तो मुलगा. त्या मुली, ते मुलगे.

शिकलेल्या गोष्टी, गाणी, कविता यांचा दुवाविद्यार्थ्यासाठी


ऑक्टोबर २०१८

२८ ऑक्टोबर २०१८
मुळाक्षर लेखन, वाचन.
इंग्रजी वाक्यांचं मराठीत भाषांतर (तिन्ही काळ वापरुन)
जसं I go, I went, I will go, She goes, She went, She will go…
खुर्ची म्हणाली, हातपाय गाणं,
चित्र पाहून चित्रात काय घडतंय ते वाक्यात सांगणे.

२१ ऑक्टोबर २०१८
ससा, कासव गोष्ट. ती प्रवेशरुपात सादर.
ससा – कासव गोष्टीवरुन विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरं.
अक्षर ओळख, बाराखडी. शब्द लेखन
वार, आकडे,
सांग सांग भोलानाथ गाणं.
खुर्ची म्हणाली गाणं.

१४ ऑक्टोबर २०१८
आज, उद्या, काल, परवा हे शब्द आणि त्याचा वाक्यात उपयोग.
खोलीत कोणत्या गोष्टी आहेत ते मराठीत सांगणे आणि त्यांचं अनेकवचन, लिंग.
पुस्तक – पुस्तकं, उशी – उश्या, खिडकी – खिडक्या, पलंग – पलंग, चित्र – चित्रं, दार – दारं.
ते पुस्तक – ती पुस्तकं, ती उशी – त्या उश्या…
खुर्ची म्हणाली गाणं.
दिनूचे बिल ही गोष्ट.
चित्रात काय दिसतंय ते वाक्यात सांगणे. – कोल्ह्याची गोष्ट.
अक्षर/शब्द लेखन.

७ ऑक्टोबर २०१८
मी, माझं, माझं स्वत:चं, तू, तुझं, आम्ही, आमचं या सर्वनामांचा वाक्यात वापर.
हा, ही, हे, ते, तो, ती वापरुन वाक्य.
शब्दांची लिंग.
किकिनाक गोष्ट.
खुर्ची म्हणाली गाणं.
१ ते २५ आकडे.

शिकलेल्या गोष्टी, गाणी, कविता यांचा दुवाविद्यार्थ्यासाठी


सप्टेंबर २०१८

३० सप्टेंबर २०१८
आकड्यांबरोबर लंगडी खेळ.
हिरवा, पिवळा, पांढरा, काळा रंग ओळखणे.
लपवलेल्या गोष्टी शोधून पूर्ण वाक्यात त्यांची ओळख करुन देणे. एकवचन आणि अनेकवचन लिंगासह सांगणे. जसं, तो कागद, ते कागद…

२३ सप्टेंबर २०१८
खुर्ची म्हणाली स्टुलाला, सांग सांग भोलानाथ गाणं.
मुळाक्षरं.
आकडे.
गणपतीची गोष्ट
लेखन, वाचन.
प्रत्येकाने शिवाजी म्हणतोच्या तालावर स्वत:चं नाव वापरुन हसा, बसा, रडा इत्यादी इतर मुलांना करायला लावणं.

9 सप्टेंबर 2018
शिवाजी म्हणतो खेळ.
काळ्या, निळ्या, पिवळ्या चौकात उडी मारा खेळ.
दाखविलेली वस्तू आणि त्याचं लिंग ओळखणे.
लपाछपी आणि  आकडे.

शिकलेल्या गोष्टी, गाणी, कविता यांचा दुवाविद्यार्थ्यासाठी

फेब्रुवारी २०१९

१७ फेब्रुवारी २०१९ 
इंग्रजीत लिहिलेली वाक्य वहित मराठीत लिहिणे. उदा. I like river, I like rivers.
फळ्यावर शब्द लिहून दाखविणे – कागद, नदी इत्यादी.
मी, ही, ती, धू, पू हे शब्द दीर्घ का लिहितात त्याबद्दलचा व्याकरणाचा नियम सांगणे.
नदी – नद्या, काठी – काठ्या अशा शब्दांवरुन अनेकवचनाचा नियम सांगणे. वाक्यात उपयोग करणे.
वाचन.

१० फेब्रुवारी २०१९
शब्दातील ’दंडा’ ची ओळख. उदा. द मध्ये शीर्ष दंड आहे तर क मध्ये उभा दंड.
वाक्याक्षरी. एकवचन वापरुन एका वाक्याने सुरुवात, पुढच्याने त्याच शब्दाचं अनेकवचन वापरुन वाक्य सांगणे. यामधून मुलांना वाक्यात विशेषण बदललं की कसे बदल होतात याची ओळख.
ॲ आणि ऑ चा वापर – मॅच, हॅट, टॉप, टॉप नॉच इत्यादी शब्द. ॲ आणि ऑ चा समावेश नविन अभ्यासक्रमात आपण इंग्रजी शब्द वापरतो म्हणून करण्यात आलेला आहे. म्हणून मुद्दाम तसेच शब्द उदा. म्हणून वापरले.

३ फेब्रुवारी २०१९
ष अक्षराचा वापर केव्हा केला जातो.
ट, ठ, ड, ढ, ण हे अक्षर जेव्हा शब्दाच्या शेवटी येते तेव्हा पोटफोड्या ’ष’ चा वापर होतो.
उदा. कष्ट, नष्ट, उष्ट, पृष्ठ, उष्ण इत्यादी.
फळ्यावर लिहिलेल्या शब्दांवरुन दोन गटानी वेगवेगळी गोष्ट तयार करणे. सांगणे.
नाटिकेचं वाचन.

शिकलेल्या गोष्टी, गाणी, कविता यांचा दुवाविद्यार्थ्यांसाठी


जानेवारी २०१९

२७ जानेवारी २०१८
खोलीतल्या ३ गोष्टींवर ६ मराठी वाक्य तयार करणे.
व्याकरण नियम – कोणत्याही जोडशब्दांमध्ये ट, ठ, ड, ढ, ण येत असेल तर त्याआधी पोटफोड्या ष वापरला जातो. उदा.
कष्ट, स्पष्ट, पृष्ठ, कनिष्ठ, वरिष्ठ, कृष्ण.
फळ्यावर सांगितलेले शब्द लिहिणे.
नाटिका आणि कथावाचन.

२० जानेवारी २०१९
संगीतखुर्ची खेळ – अगोबाई ढगोबाई आणि गवताचं पातं गाणं.
शब्दाक्षरी
दर्प, ट्रम्प, राष्ट्र, राष्ट्राध्यक्ष असे ’र’ प्रकारचे शब्द लिहिणे.
२५ ते ५० आकडे.
नाटिका वाचन.
कथेतील एका पानाचं वाचन.

१३ जानेवारी २०१९
नकाशा या शब्दाचा वापर करुन नाटिका करणे.
पुस्तकातील उतारा वाचणे.
’र’ च्या नियमांची उजळणी.

६ जानेवारी २०१९
कर्म, धर्म, सर्व, क्रम, प्रत या ’र’ ची पुन्हा उजळणी. सांगितलेले शब्द मुलांनी फळ्यावर लिहून दाखवणे.
मोठा गट – गोष्टीतील एक पान वाचून दाखविणे.
छोटा गट – वर्षअखेरीला करण्याच्या नाटीकेचं वाचन.

शिकलेल्या गोष्टी, गाणी, कविता यांचा दुवाविद्यार्थ्यांसाठी


डिसेंबर २०१८

३० डिसेंबर २०१८
र् या व्यंजनाच्या जोडाक्षरे लिहिण्याच्या चार पद्धती. आणि पोटफोड्या ’ष’ जोडाक्षरात केव्हा वापरला जातो. या सर्वांचा वापर करुन फळ्यावर शब्द लिहून दाखविणे.
ट, ठ, ड, ढ, ण या व्यंजनांआधी जोडाक्षरात पोटफोड्या ’ष’ वापरला जातो. जसं कष्ट, पृष्ठ, कृष्ण.

‘र’फार प्रकार १
उभी रेघ असलेल्या व्यंजनास र् जोडण्याच्या वेळी त्या उभ्या रेघेच्या डाव्या बाजूस एक बारीक तिरपी रेघ देतात. उदा. – प हे व्यंजन. जेव्हा प्रकार लिहितो तेव्हा प या व्यंजनाचं रुपांतर ’प्र’, भ्रमण

‘र’फार प्रकार २
उभी रेघ नसलेल्या व्यंजनास र् जोडण्याच्या वेळी त्या अक्षराच्या खाली काकपदासारखे चिन्ह वापरतात. उदा – ट्रक, ट्रेक.

‘र’फार प्रकार ३
र् या व्यंजनाला दुसरे अक्षर जोडताना आधीच्या अक्षरावर जोर येत नसेल तर पुढीलप्रमाणे लिहिलं जातं. उदा. सुऱ्या, दुसऱ्या, वर्‍हाड,

‘र’फार प्रकार ४
र् या व्यंजनाला दुसरे अक्षर जोडताना आधीच्या अक्षरावर आघात येत असेल तर त्या दुसऱ्या अक्षराच्या डोक्यावर रफार काढतात. उदा.: कर्म, तर्क.

१६ डिसेंबर २०१८
अपघात या शब्दावरुन एकेक वाक्य सांगत गोष्ट तयार करणे. फळ्यावर लिहिलेली गोष्ट प्रत्येकाने वाचून दाखवणे.
फळ्यावर लिहिलेली इंग्रजी वाक्य मराठीत वहीत लिहिणे.
नविन शब्द आणि उजळणी – वन्य जीवन, चिंता, दडपण, ताण, काव्य, कविता, लेखक, लेखिका, रुचकर, घोषणा, सामना, संघ, गडद, फिकट, तर्क, तर्कशास्त्र.
गांधीजी पुस्तक वाचत असल्याने नुकताच घानामध्ये त्यांचा असलेला पुतळा काढला गेला त्याबद्दल माहिती.

९ डिसेंबर २०१८
वन्यजीवन, अपघात, हिमवर्षाव, निसरडा, हिम, वर्षा या शब्दांचे अर्थ.
अपघात, वन्यजीवन या शब्दावरुन गोष्ट तयार करणे. त्यातील दोन वाक्य लिहिणे. वाचून दाखवणे.
लपाछपी.

२ डिसेंबर २०१८
घर या शब्दाचे समानअर्थी शब्द लिहिणे, वाचणे – भवन, आलय, सदन, भवन, निवास, गृह.
गांधीजी पुस्तकातील पुढचा धडा.
खोटं का बोलावं आणि का बोलू नये दोन्ही बाजू मांडणे.
रुचकर, चविष्ट, निदर्शन, लेखक, लेखिका, चिंता, दडपण, ताण, गुळगुळीत, बुळबुळीत, घोषणा, हरकत, गडद, फिकट, पूर, ओंडका, कळकळ, सुखरुप या शब्दांची उजळणी.

शिकलेल्या गोष्टी, गाणी, कविता यांचा दुवाविद्यार्थ्यांसाठी


नोव्हेंबर २०१८

११ नोव्हेंबर २०१८
गांधीजी पुस्तकातील पुढचा धडा.
मोठा गट – सजाण गोष्टीतील पुढचं पान वाचन.
छोटा गट – पुस्तकातील एक उतारा वाचन.
वर्षअखेर करायच्या कार्यक्रमाबद्दल मुलांनी सुचविलेल्या कल्पनांवर चर्चा.

४ नोव्हेंबर २०१८
दिवाळीच्या ५ दिवसांची माहीती.
मोठा गट – सजाण कथेतील पूर्ण एका पानाचं वाचन.
छोटा गट – पुस्तकातील एका पानाचं वाचन.
दिवाळीच्या ५ दिवसांची माहीती.
मोठा गट – सजाण कथेतील पूर्ण एका पानाचं वाचन.
छोटा गट – पुस्तकातील एका पानाचं वाचन.

शिकलेल्या गोष्टी, गाणी, कविता यांचा दुवाविद्यार्थ्यांसाठी


ऑक्टोबर २०१८

२८ ऑक्टोबर २०१८
गाठ या शब्दाचे वेगवेगळे अर्थ आणि त्याचा उपयोग प्रवेशातून करुन दाखविणे.
गोष्टीतील उतारा वाचून दाखविणे. 

२१ ऑक्टोबर २०१८
‘प’ या अक्षरावरुन पूर्ण भूतकाळात वाक्य सांगणे स्पर्धा.
काळ आणि अपूर्ण काळांची ओळख.
महात्मा गांधींबद्दलचा पुढील धडा.
शब्दलेखन – दडपण, चिंता, घोषणा, धाडस, सामना, नकाशा

१४ऑक्टोबर २०१८
महात्मा गांधी पुस्तकातील २ धडे.
व्याकरण.
दिलेल्या शब्दांवरुन प्रवेश.
शब्दसंग्रह – आधी शिकलेल्या शब्दांची उजळणी.
नवीन शब्द – मुद्दा, उन्हाळी शिबीर, गुणवान, गुणवत्ता, धाडस, घोषणा.
लपाछपी आणि १०० पर्यंत आकडे.

७ ऑक्टोबर २०१८
मोठा गट – गोष्टीतील उतारा वाचून दाखविणे.
छोटा गट – कानामात्रा विरहीत पुस्तकातील ज्या शब्दांचा अर्थ ठाऊक आहे ते लिहिणे.
महात्मा गांधीबद्दल गोष्टीरुपाने माहिती.
शब्दसंग्रह – गुळगुळीत, बुळबुळीत, लाजाळू, लेखक, लेखिका, लेख, कवी, कविता, पौष्टीक, रुचकर,  या शब्दांची ओळख.

शिकलेल्या गोष्टी, गाणी, कविता यांचा दुवाविद्यार्थ्यांसाठी


सप्टेंबर २०१८

३० सप्टेंबर २०१८
व्याकरण – सर्वनाम व्याख्या आणि सर्वनामातील दर्शक सर्वनामांची ओळख – हा, ही, हे, ते, तो इत्यादी.
पुस्तकातील उतारा वाचणे.
लेखन.
लपाछपी.
चिंता, दडपण, गुळगुळीत, बुळबुळीत, काव्य, कविता, लेखक, लेख, गाभा, पौष्टिक, रुचकर, या शब्दांची ओळख, त्यांचे अर्थ.

२३ सप्टेंबर २०१८
व्याकरण – इकारान्त आणि उकारान्त एकाक्षरी शब्द नेहमी दीर्घच लिहिले जातात. उदा. मी, ही, तू, धू
‘च’ या अक्षरापासून सुरु होणारे शब्द सांगण्याची दोन गटात स्पर्धा.
अळणी, महत्वाकांक्षी, धाडस, घोषणा, फटफटी, सामना या शब्दांची ओळख, त्यांचे अर्थ.
दोन गटाला दिलेल्या दोन गोष्टींचं लेखन आणि वाचन.

९ सप्टेंबर २०१८
गणपतीच्या दोन गोष्टी – प्रदक्षिणा, पुतळा
लोकमान्य टिळकांनी सार्वजनिक गणेशोत्सव का सुरु केला आणि त्याचं बदललेलं रुप याबद्दल माहिती.
सजाण या कथेतील पहिला उतारा वाचणे.
दोन गटात मुकाभिनय स्पर्धा. विरुद्ध गटाने मुकाभिनयाचं वाक्यात रुपांतर करणे.

शिकलेल्या गोष्टी, गाणी, कविता यांचा दुवाविद्यार्थ्यांसाठी