29 एप्रिल 2018

म हे अक्षर गिरविणे. मोठा गट – म, न, भ, त ही अक्षरं लिहिणे. त्यातील अक्षरांचा वापर करुन
मन, तन, मत, ताक, मान, भात हे शब्द.
चित्रावरुन वाक्य तयार करणे.
मावशी म्हणते… खेळ. झोपणे, डोकं खाजवणे इत्यादी.