29 एप्रिल 2018

लगोरी खेळ. खेळताना वापरलेली सर्व इंग्रजी वाक्य मराठीत सांगणे.
क, ख, ग, घ, द, ड, र, म, न, भ, त ही अक्षरं लिहिणे. त्यातील अक्षरांचा वापर करुन
छोटा गट – इंग्रजीत सांगितलेले शब्द मराठीत लिहिणे. do, pulp, home – कर, गर, घर.
मोठा गट – गड, दड, घड, कडक, मन, तन, मत, ताक, मान, भात हे शब्द.
चित्रावरुन गोष्ट तयार करणे.