१५ एप्रिल २०१८

दोन गटात स्पर्धा – इंग्रजी पुस्तकातील दोन पानांवरुन मराठीत गोष्ट तयार करणे आणि ती प्रवेशातून सादर करणे. दुसर्‍या गटाने वाक्यात काय चुकलं ते सांगणे.
उच्चार आणि शब्दातील फरक – जसं मुलं म्हणताना घर हा शब्द नकळत गर उच्चारतात. पाऊस ला पौस म्हणतात. फळ्यावर ते शब्द लिहून कुठला बरोबर ते मुलांनी सांगणे.
इंग्रजी वाक्यांचं मराठीत भाषातंर. संपूर्ण भूतकाळ – जसं I went – मी गेलो/गेले, she ate – तिने खाल्लं. इत्यादी.