८ एप्रिल २०१८

धावण्याची शर्यत.
जिंकलेल्यांनी आलटून पालटून ट्रॅम्पोलिनवर खेळणे. उरलेल्यांनी १ ते ५० आकडे, रंग, वार, अवयव उजळणी
इंग्रजी वाक्यांचं मराठीत भाषांतर (त्यातून काळाची ओळख) जसं I was going, She was going, I go, She goes.इयत्ता, गणित, भूगोल, इतिहास इत्यादी शब्दांची ओळख.
गोष्ट – घरभर प्रकाश. त्यातील शब्द.
लेखन, वाचन.