१८ मार्च २०१८

ओळख गुढीपाडवा सणाची.
घरभर प्रकाश या गोष्टीचं दोन्ही गटांनी सादरीकरण.
आईची थप्पड गोष्ट.
इंग्रजी वाक्यांचं मराठीत भाषांतर.
पुस्तकातील उतारा वाचणे (मोठा गट)
वाचन, लेखन.