११ मार्च २०१८

इंग्रजी शब्दांचे अर्थ सांगणे.
लपविलेल्या गोष्टी शोधणे – खडू, चेंडू, कागद, केस, कागद, रुमाल.
या शब्दांचे अनेकवचन सांगणे आणि दोन गटांनी या शब्दांचा वापर करुन प्रवेश सादर करणे.
गोष्ट – घरभर प्रकाश.