४ मार्च २०१८

सांगितलेले शब्द लिहिणे. अर्थ सांगणे – तंत्रज्ञ, प्रदूषण, हवा, हवामान.

व्याकरण – पूर्णविराम, अर्धविराम, स्वल्पविराम, उद्गगारचिन्ह, प्रश्नचिन्ह याचा अर्थ सांगणे.

बदकाची हुशारी गोष्ट आणि त्यातील शब्द – मेजवानी, पाककृती, चविष्ट, स्वयंपाक, स्वयं – पाक.

एक बदक राजकन्येबरोबर अभ्यास करायला लागतं. वाचायला लिहायला शिकतं. इतर बदकं त्याची चेष्टा करतात. पण बदक दुर्लक्ष करतं. एकदा राजा मेजवानीचा बेत आखतो. राजवाड्यातील स्वयंपाकी बदकाला भाजायचं ठरवतो. पण लिहिता वाचता येणारं बदक त्याचा बेत चलाखीने बदलायला लावतं.

तात्पर्य – केलेला अभ्यास उपयोगी पडतो.