७ जानेवारी २०१८

समोर ठेवलेल्या वस्तूंची नावं मराठीत सांगणे – गाळणं, पळी वगैरे.
हात – पाय गाणं प्रत्येकाने हावभावासकट म्हणणे.
वर्तमानकाळाचा वापर वाक्यात मी, तू, ती, आम्ही वापरुन करणे. जसं मी खेळते/खेळतो, तू खेळतेस/खेळतोस….
लपाछपी – ज्याच्यावर राज्य त्याने आकडे म्हणणे. खेळताना वापरलेल्या इंग्रजी वाक्यांचं भाषांतर.
रंग
गोष्ट सांगणे.
वाचन आणि लेखन.
लिहिता वाचता येणारा गट – शब्दकोडं. सांगितलेले इंग्रजी शब्द कोड्यातून शोधणे. लिहिणे. वाचणे.