१७ डिसेंबर २०१७

छोटा गट – काना – मात्रा विरहीत छोटं पुस्तक पूर्ण वाचणे.
मोठा गट – फळ्यावर लिहिलेला राजूची आई या गोष्टीतील दुसरा उतारा लिहिणे.
पहिला आणि दुसरा दोन्ही उतारे वाचून दाखविणे.
दोन्ही गट: या गोष्टीचा शेवट काय होईल याबद्दल प्रत्येकाने आपला अंदाज सांगणे.
समान अर्थी शब्द.
फळ्यावर लिहिलेल्या सर्व शब्दांचे अर्थ सांगणे.

 

 

 

 

 

 

 

 

उन्हाळ्याची सुट्टी होती. बागेत भेळवाले, फुगेवाले यांची झुंबड उडाली होती. मी बाकावर बसले. मीनू झोपाळ्यावर झोका घेत होती. तेवढ्यात एक बाई आल्या.
“राजू, अरे कुठे आहेस?” म्हणत त्या रडायला लागल्या. आम्ही सर्व मदतीला धावलो. राजू सापडला नाही. त्या बाई हताश झाल्या.

समानार्थी शब्द:
घर – आलय, सदन, भवन, गृह, निकेतन.
पाय – पद, पाद, चरण.
आकाश – गगन, आभाळ, नभ, अंबर.
आनंद – हर्ष, मोद, संतोष.
आई – माता, माय, माऊली, जननी.