१० डिसेंबर २०१७

छोटा गट – तळ्य़ात- मळ्यात, आईचा रुमाल हरवला खेळ.
मोठा गट – दिलेल्या शब्दांचे अर्थ सांगून प्रवेश तयार करुन सादर करणे. फळ्यावर लिहिलेला कोणता शब्द बरोबर आहे ते सांगणे.
दोन्ही गट – गोष्ट, शब्दाक्षरी, कविता, वाचन, लेखन.