१० डिसेंबर २०१७

छोटा गट – फळ्यावर लिहिलेल्या शब्दांचे अर्थ सांगणे. ते शब्द वापरुन प्रवेश सादर करणे. प्रवेश सादर करताना चुकलेली वाक्य मोठ्या गटाने सुधारणे. पुन्हा तोच प्रवेश चुका सुधारुन करणे.
मोठा गट – फळ्यावर लिहिलेला गोष्टीतील उतारा वाचणे. लिहिणे. पुन्हा वाचणे.
दोन्ही गट – नवीन शब्दांची ओळख.
व्याकरण नियम.
मराठी शब्दांतील अकरान्तापूर्वीचे इकार व उकार दीर्घ असतात.
उदा. खीर, मूल, गरीब नीट.
पण, तत्सम (संस्कृत) शब्दांतील अकरान्तापूर्वीचे इकार व उकार मूळ संस्कृतप्रमाणे र्‍हस्वच राहतात.
उदा. गुण, दिवा, मंदिर, हिम, बुध.