१५ ऑक्टोबर २०१७

काजव्याची गोष्ट ऐकणे. त्यातील कठीण शब्दांचे अर्थ. प्रत्येकाने गोष्ट सांगण्याचा प्रयत्न.
वाराचं गाणं, १ ते ५० आकडे.
इंग्रजी शब्दांचा मराठीत अर्थ सांगणे.
वाचन/वर्णमाला वाचन, लेखन.