८ ऑक्टोबर २०१७

शब्दाक्षरी आणि वाक्याक्षरी.
झाडाचे सर्व भाग सांगणे.
गोष्ट.
वर्णमाला वाचन.
आकडे, वार म्हणून दाखविणे.
वाचन, लेखन.